Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Chuyển giao công nghệ

- Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục chuyển giao công nghệ cho Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương áp dụng thực hiện
Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN ( 6 THÁNG) VĂN THƯ - HÀNH CHINH