Share:

 LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌCDanh mục đăng ký các lĩnh vực thành lập tổ chức
khoa học và Công nghệ


KHOA HỌC XÃ HỘI
Kinh tế và kinh doanh
Quan hệ sản xuất kinh doanh
Kinh doanh và quản trị kinh doanh
KHOA HỌC GIÁO DỤC
Khoa học giáo dục nói chung (bao gồm cả sư phạm học, lý luận giáo dục)
Xã hội học
Phương pháp nghiên cứu xã hội học
Khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội
Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn
Quy hoạch giao thông và các khía cạnh xã hội của giao thông vận tải.
KHOA HỌC NHÂN VĂN
Triết học
Triết học (Các vấn đề triết học chung; Triết học Mác-Lê; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chủ nghĩa cộng sản khoa học; Lôgic học; Triết học xã hội; Lịch sử triết học)
Đạo đức học
Ngôn ngữ học và văn học
Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung
Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa các dân tộc ít người Việt Nam
Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Ngôn ngữ học ứng dụng
KHOA HỌC Y, DƯỢC VÀ SỨC KHỎE
Kinh tế y tế; Quản trị bệnh viện
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Gây mê và điều trị thú y
Giải phẫu học và sinh lý học thú y; Phẫu thuật thú y
Bệnh học thú y, chẩn đoán bệnh thú y, vệ sinh thú y
Dược học thú y, vắc xin và sinh phẩm thú y
DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ (Xử lý tài liệu; Dịch vụ bạn đọc và cho mượn tài liệu; Dịch vụ mượn liên thư viện; Sau chụp và số hóa tài liệu; Tra cứu và chỉ dẫn; Bảo quản và phục chế tài liệu)
Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên Cứu &
Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục:


1. Hội thảo khoa học: 


Tên đề tài: Sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bạc Liêu năm 2009.Tên đề tài: Đánh giá tình trạng nhu cầu học Nghề của người dân ở một số Phường, Xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tên đề tài: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác văn thư trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2. Tọa đàm khoa học: 


Tên đề tài: Đề xuất giải pháp liên kết hỗ trợ xây dựng mô hình phục vụ sinh viên ở ký túc xá trong vùng dự án.

Tên đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Nghề Đông Dương.

- Tên đề tài: Ứng dụng Khoa học Công nghệ- Giáo án điện tử trong giảng dạy.

Tên đề tài: Kinh nghiệp và giải pháp trong quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo góp phần năng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương

3. Đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học cấp thành phố tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.


Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố phát triển tiềm lực khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ.


Tên đề tài: Văn hóa Cần Thơ : Thực trạng và vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa Cần Thơ trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam.


Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.


Tên đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

Không có nhận xét nào