Share:

 
Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục (Institute for Research and Development of Educational Technology) là tổ chức Khoa học và Công nghệ ngoài công lập được thành lập năm 2007 theo Luật Khoa học và công nghệ, hoạt động trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn của giáo dục - đào tạo. Đặc biệt là hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học ở các cấp học bằng những công cụ, phần mềm tiên tiến, hiện đại, luôn đi sâu vào những vấn đề mũi nhọn, những khuynh hướng mới trong giáo dục.
Với chức năng Nghiên cứu Khoa học, Viện còn đào tạo và liên kết đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn với các cơ quan, tổ chức, các trường Trung cấp, Trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, Đại học (trong và ngoài nước) và sau đại học về kinh tế, ngoại ngữ, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp,…
Bên cạnh, những nỗ lực và những công trình nghiên cứu Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục đã cho ra đời Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương (Indochina Vocational School) năm 2009. Một đơn vị đào tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Để phát huy những thành tựu trên, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và xây dựng các hướng phát triển bền vững.

Không có nhận xét nào