Showing posts with label Ngắn hạn. Show all posts
Showing posts with label Ngắn hạn. Show all posts

Tuesday, July 8, 2014

Tuyen sinh Ngan han

VIỆN NC&PTCN GIÁO DỤC
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
ĐÔNG DƯƠNG
–––––––––––––––––––––––
Số: 10  /TCNĐD-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
 Cần Thơ, ngày 03 tháng 6  năm 2014

THÔNG BÁO
V/v mở Kỳ thi chứng chỉ Anh văn – Tin học trình độ B khóa 3 tại TP. Cần Thơ
                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––
Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương liên kết với Trung Tâm Ngoại Ngữ Viện Đại Học Mở Hà Nội tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn, Tin học ứng dụng trình độ B vào ngày 27/07/2014.
-         Đối tượng đăng ký: Tất cả các đối tượng.
-         Hình thức đăng ký thi: Đăng ký theo đơn mẫu
-         Thủ tục đăng ký gồm có:
-         + Đơn đăng ký đầy đủ thông tin.
-         + 01 bản photo CMND công chứng.
-         + 01 ảnh 3x4 mới chụp không quá 3 tháng
-          Nộp mức phí 1 CCB: 850.000 đ/ Chứng chỉ
-          Thời gian đăng ký từ ngày 28/05/2014 đến ngày 17/07/2014.
-          Ngày thi 19- 20/07/2014
-         Địa điểm thi: Trung Cấp Nghề Đông Dương
-         Địa chỉ: Đường số 10, Khu Dân Cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, T. Phố Cần Thơ
Điện thoại:  07103 917 935  -  0939 366 872
Nơi nhận:
- Đăng Website;
- Viện NC&PTCNGD;
- Trường TCNĐD
- Lưu: Văn thư, TSCCP. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)   Phạm Ngọc Diễm